MENU

 

 

YUBA SET @With rice or soba.

@@@@@@@@@ Yuba is made from soybeans.   EEE@@\2,800.   \3,800.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

SIOYAKI SET

Includes rice ,pickles and clear soup.

 @@@@@@@@@Trout broiled with salt.  EEE\2,300.   \3,000.

  

   

   

YUBA SASHIMI  AND  FRIED PRAWNS,@FRIED  TROUT

OR  FRIED PORK SET. @EEE \3,000.

  @@@@@@@This Yuba isnft cooked-itfs row.

 

 

The following dishes include rice .pickles and clear soup.

 

 

FRIED TROUT SET   EE   \1,650.      FRIED WAKASAGI SET @ EE \1,650. 

A kind of lake chuzenji smelt.

 

 

  FRIED PRAWNS SET EE   \1,650.@@@@FRIED PORK SET     @  @\1,650.

 @@@@@@@@@  

 *The following dishes include rice pickles and clear soup.

 

BEEF CURRY      EEEEE          \1,000.

 

GYUDON     @@  EEEEE         \1,000.

Beef with vegetables cooked in soy sauce on rice

 

Yuba sashimi bowl  EEE\1,000.      Yuba fly set meal EEE1,000.      

  

NOODLES 

YUBA  SOBA  @OR  YUBA UDON @@EEEEE   \1,150.   \1,500.

 @@Buckwheat noodle or Wheat vermicelli noodles with Yuba and tenpura.

@@@ Tenpura is Japanese deep-fried food.

 

  

YUBA  SOBA  OR  YUBA  UDON  AND  RICE@@ EEE   \1,650.    

 

  

 

SOBA  OR  UDON  AND  DANGO EEEE  \1,500.

 @@@@Dumpling cake made of rice or wheat flour with sweet bean jam.

   

  

CURRY SOBA or CURRY  UDON  EEE \900.

 

MEAT@SOBA or  MEAT  UDON   EEE\1,000.

Beef with vegetables cooked in soy sauce on soba or udon.

 

SANSAI SOBA@OR@SANSAI  UDONEEE\1,000.

 Sansai is edible wild plants on soba,or udon.

 

 

SASIMI

 

  Yuba@(Traditional Japanese food

soy bean protein)  EE\800.    @\1,500.

 

SIOYAKI (Broiled fish with salt)

Kokanee@@@@@@@@@EEEEE@@\1,500.

 

  Rainbow trout@@@@@  EEEEE@@\1,000.

 

Iwana(A kind of Japanese trout)@ EEE \800.

FRIED TROUT           EEEEE@@\1,000.

 

FRIED WAKASAGI

(A kind of chuzennji lake smelt) EEE \1,000.

 

DANGO (Dumpling cake made of rice or wheat flour

     With sweet bean jam.)   EEEEE@@\500. 

DRINKS

 

 

Beer         @  EEE@@\630.        Cola (Coke)   EEE@@\300.

 

Japanese Sake    EEE@@\480.        Orange juice     EEE@@\300.

 

Coffee            EEE@@\360.        Grape juice      EEE@@\300.

 

Tea               EEE@@\350        Oolong tea       EEE@@\300.

 

 

In addition to youreceived aconsumptiontaxofdishesprice.